<?
$a = "轉換字碼";
$a=iconv("UTF-8", "Big5", $a);
echo "[UTF-8] - [Big5]= $a <br>\n";
$a=iconv("big5", "UTF-8", $a);
echo "[Big5] - [UTF-8]= $a <br>\n";
?>


[UTF-8] - [Big5]= ഫrX
[Big5] - [UTF-8]= 轉換字碼